نتیجه جستجو برای: کد کوره ای
کد محصول :221 یخی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :3*5 سانتیمتر
تعداد در کارتن:60

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :220 یخی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :4*5 سانتیمتر
تعداد در کارتن:55

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :210 یخی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :4*5 سانتیمتر
تعداد در کارتن:45

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :شات یخی 200
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :3/5*3/5 سانتیمتر
تعداد در کارتن:72

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :شات 190 یخی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :3*2 سانتیمتر
تعداد در کارتن:72

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :شات 180 یخی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :3/5*2/5 سانتیمتر
تعداد در کارتن:72

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :120 یخی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :6*6 سانتیمتر
تعداد در کارتن:21

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :114 یخی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :5*4 سانتیمتر
تعداد در کارتن:32

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :113 یخی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :5*4 سانتیمتر
تعداد در کارتن:36

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :112 یخی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :3/5*4 سانتیمتر
تعداد در کارتن:36

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :111 یخی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :5*5 سانتیمتر
تعداد در کارتن:36

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :110s یخی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :….
تعداد در کارتن:18

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :110m یخی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :سابلیمیشن
ابعاد چاپ :…
تعداد در کارتن:18

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :109 یخی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :5*4 سانتیمتر
تعداد در کارتن:36

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :108 یخی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :5*4 سانتیمتر
تعداد در کارتن:36

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :107 یخی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :5*5 سانتیمتر
تعداد در کارتن:36

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :106 یخی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :5*4 سانتیمتر
تعداد در کارتن:36

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :105 یخی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :5*5 سانتیمتر
تعداد در کارتن:36

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :104 یخی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :5*5 سانتیمتر
تعداد در کارتن:48

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :103 یخی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :5*5 سانتیمتر
تعداد در کارتن:48

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :102 یخی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :3/5*5 سانتیمتر
تعداد در کارتن:60

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :101 یخی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :4/5*6 سانتیمتر
تعداد در کارتن:60

قیمت: تماس بگیرید

کد محصول :100 یخی
جنس :شیشه ای
روش چاپ :کوره ای
ابعاد چاپ :4*5 سانتیمتر
تعداد در کارتن:60

قیمت: تماس بگیرید